Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Konkurskarantæne 

Reglerne om konkurskarantæne trådte i kraft den 1. januar 2014 (konkurslovens afsnit III) og har til hensigt at sikre, at personer, som har udført groft uforsvarlig forretningsførelse, bliver forhindret i straks igen at starte ny virksomhed.
Hvad betyder konkurskarantæne?

Reglerne om konkurskarantæne betyder, at personer, som har været medlem af ledelsen i en virksomhed, der er gået konkurs, kan pålægges konkurskarantæne.

Konkurskarantænen vil som udgangspunkt blive pålagt for en periode på 3 år. Det gælder også personer, som reelt har været medlem af ledelsen i en virksomhed uden at være registreret som leder.

Hvis en person bliver pålagt konkurskarantæne, betyder det, at personen får forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvori den pågældende ikke hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser (aktieselskaber, anpartsselskaber mv.).

Personer, der er pålagt konkurskarantæne, vil blive registreret i et konkurskarantæneregister, som administreres af Erhvervsstyrelsen.

Hvis en person overtræder en konkurskarantæne, er der efter omstændighederne mulighed for at pålægge en ny karantæne, eventuelt med skærpede vilkår. Konkurskarantæne med skærpede vilkår betyder, at personen heller ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed med personlig og ubegrænset hæftelse for virksomhedens forpligtelser (interessentskaber mv.).

Overtrædelse af en konkurskarantæne indebærer efter omstændighederne også, at personen
hæfter personligt på objektivt grundlag for selskabets forpligtelser, hvis det går konkurs.
Overtrædelse af en konkurskarantæne kan desuden straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder efter straffelovens § 131.

Hvornår kan man blive pålagt konkurskarantæne?

Der stilles krav om, at personen på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse vurderes at være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Der vil være tale om en skønsmæssig vurdering, som foretages af skifteretten. Vurderingen af, om der foreligger groft uforsvarlig forretningsførelse, skal foretages i forhold til virksomhedens økonomiske forhold.

Sagens gang

En sag om konkurskarantæne starter ved, at kurator indgiver en indstilling til skifteretten om at indlede en sag om konkurskarantæne. Skifteretten træffer afgørelse om, hvorvidt indstillingen kan imødekommes eller ikke. Imødekommes indstillingen, skal kurator herefter indgive processkrift med påstand om konkurskarantæne.

Processkriftet forkyndes for sagsøgte, der herefter inden en frist på 14 dage kan indlevere svarskrift.

Sagsøgte kan på anmodning få en advokat beskikket.

Medmindre en af parterne anmoder om mundtlig forhandling, afgøres sagen på skriftligt grundlag.

Sagsomkostninger

Vederlag til kurator og til en beskikket advokat betales foreløbigt af statskassen. Idømmes sagsøgte konkurskarantæne, vil han som udgangspunkt også blive pålagt endeligt at betale sagsomkostningerne, dvs. både vederlag til kurator og salær til den beskikkede advokat.

Til top Sidst opdateret: 10-12-2015 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk