Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Hvordan - konkurs? 


Konkursbegæringen indleveres til skifteretten

 • på det sted, hvor skyldneren har sin forretning eller driver sin virksomhed eller
 • der hvor skyldneren har bopæl.

Hvis skyldneren driver erhvervsvirksomhed, skal konkursbegæringen indleveres til skifteretten, hvor virksomheden ligger.

I Storkøbenhavn indgives begæringen til Sø og Handelsretten, ikke til skifteretten i den lokale byret.

Sø- og Handelsrettens område dækker retskredsene:

Københavns byret, Retten på Frederiksberg, Retten i Lyngby og Retten i Glostrup.

En konkursbegæring skal altid

 • være skriftlig
 • indeholde navn og adresse  både på skyldneren og på indsender
 • vedlægges 750 kr. til retsafgift, medmindre beløbet overføres til rettens konto.

En konkursbegæring fra skyldneren selv (kaldet en egenbegæring) skal vedlægges

 • en liste over aktiver og passiver, det vil sige både værdier og gæld,
 • en liste over kreditorerne.
 • hvis skyldneren er et selskab, en forening eller lignende, vedlægges en tegningsudskrift fra Erhvevsstyrelsen eller andet (vedtægter, generalforsamlingsudskrift), som viser, at underskriverne kan handle på selskabets vegne. En tegningsudskrift må ikke være mere end tre måneder gammel.

En konkursbegæring fra en kreditor (kaldet en fordringshaverbegæring) skal

 • indeholde en redegørelse for kravet mod skyldner. Vedlæg eventuelt bilag som dokumetation for kravet. Enhver kreditor, der har penge tilgode hos en skyldner, kan indgive konkursbegæring, men kun hvis den manglende betaling skyldes pengemangel, og kreditor har grund til at tro, at dette ikke kun er en midlertidig situation. Hvis parterne er uenige om kravet, skal sagen eventuelt afgøres ved en almindelig retssag, før der kan afsiges konkursdekret.
 • indgives i to eksemplarer. Det ene eksemplar bliver forkyndt for skyldneren af skifteretten.

Omkostningerne ved konkursbehandlingen dækkes af konkursboets aktiver. Hvis der ikke er aktiver i boet, skal omkostningerne dækkes af den, der har indgivet konkursbegæring. Derfor afsiges konkursdekret i disse tilfælde kun, hvis kreditor eller skyldner stiller sikkerhed for omkostningerne ved behandlingen af konkursboet. Sikkerhedsstillelsen er normalt 30.000 kr., der skal kunne betales allerede i forbindelse med mødet i skifteretten. Hvis kreditor er lønmodtager, kan skifteretten undlade at kræve sikkerhedsstillelse for omkostningerne. I disse situationer indestår statskassen for omkostningerne ved konkursbehandlingen med indtil 30.000 kr.

Pr. 1. juni 2017 forhøjes sikkerhedsstillelse, som der skal stilles ved en konkurs, fra 30.000 kr. til 40.000 kr. Det vil sige, at den fordringshaver, der har indgivet konkursbegæringen, nu skal stille en sikkerhed på 40.000 kr. i forbindelse med et konkursdekrets afsigelse.

Begrundelsen for at hæve sikkerhedsstillelsen er, at der i forbindelse med indførelsen af reglerne om konkurskarantæne er sket en forøgelse af kurators arbejde i en del konkursboer.

Forhøjelsen af sikkerhedsstillelsen vil blive udmøntet således, at 10.000 kr. af sikkerhedsstillelsen udelukkende kan anvendes til dækning af eventuelle undersøgelser vedrørende konkurskarantæne. I nogle tilfælde vil den, der indbetalt sikkerheden, derfor få en del af sikkerheden tilbage.

 
Første møde i skifteretten

Mødet i skifteretten afholdes snarets efter konkursbegæringens modtagelse. Skifteretten vil f.s.v. angår egenbegæringer  forsøge at tilbyde et mødetidspunkt indenfor den frist på tre dage, som er fastsat i konkurslovens § 23, stk. 2. Praktiske forhold vil f.s.v. angår fordringshaverbegæringer oftest medføre, at mødet først holdes ca. to uger efter modtagelsen af konkursbegæringen.

På mødet afgør skifteretten, om skyldneren skal erklæres konkurs.

Det sker også, at sagen udsættes til et senere møde

 • hvis kreditor eller skyldneren har lovligt forfald
 • hvis der er en helt særlig grund
 • hvis skyldneren vil forsøge at få en ordning med kreditorerne og skifteretten mener, at det har rimelige udsigter.

Både kreditor og skyldneren skal komme til mødet.

Hvis den kreditor, som har indsendt begæringen, ikke møder op, bortfalder konkursbegæringen. Der møder ofte en advokat på kreditors vegne.

Hvis skyldneren ikke møder - og konkursbegæringen er blevet forkyndt - kan skifteretten

 • afsige konkursdekret uden at skyldneren er til stede eller
 • bestemme, at skyldner skal hentes til skifteretten af politiet. 
Til top Sidst opdateret: 22-05-2017 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk