Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Anke/kære af skifterettens afgørelser 

Hovedparten af Sø- og Handelsrettens skiftretslige afgørelser kan indbringes for (appelleres til) Østre Landsret. Nogle afgørelser skal indbringes ved kære, andre ved anke.

Reglerne om appel findes i konkurslovens kapitel 31.

Anke benyttes 

  • hvis en part vil appellere en af skifterettens domme
  • hvis en part vil appellere skifterettens stadfæstelse af regnskab i et konkursbo

Ankefristen er som hovedregel fire uger efter afsigelsen af dommen eller stadfæstelsen af regnskabet. Se nedenfor om beregning af fristen.

Anke sker ved indlevering af ankestævning til Østre Landsret. Ved anke betales retsafgift efter retsafgiftslovens regler. Retsafgiften opkræves af landsretten.

Kære benyttes

  • hvis en part vil appellere en af skifterettens kendelser, for eksempel om konkurs eller gældssanering
  • hvis en part vil appellere en af skifterettens beslutninger

Kærefristen er som hovedregel to uger efter afsigelsen af kendelsen eller beslutningen. Se nedenfor om beregning af fristen.

Kære sker ved indlevering af et kæreskrift til skifteretten.

Kære har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men skifteretten eller landsretten kan efter anmodning tillægge et kæremål opsættende virkning.

Det koster 400 kr. at kære en afgørelse til Østre Landsret. Beløbet og en skriftlig begrundelse for, hvorfor der kæres (et kæreskrift) skal indleveres til skifteretten inden kærefristens udløb. En afgørelse kan dog også kæres straks under retsmødet. Skifteretten noterer i så fald kærendes påstand i retsbogen og opkræver kæreafgiften.

Østre Landsret behandler normalt kæresager på skriftligt grundlag. Det betyder, at der ikke holdes et nyt møde med parterne, men at landsretten alene ser på dokumenterne i sagen. Landsretten kan dog træffe afgørelsen om, at kæremålet skal behandles mundligt. I så fald holdes et retsmøde, som parterne er indkaldt til. Får kærende helt eller delvis medhold i sin kære, tilbagebetales kæreafgiften.

Med hensyn til tidsfristerne for anke og kære bemærkes

  • Er afgørelsen truffet i et retsmøde, løber fristen fra den dag, retsmødet blev holdt.
  • Er afgørelsen truffet, uden at kærende har været til stede, løber fristen alligevel fra den dag, hvor afgørelsen blev truffet, hvis kærende på forhånd var gjort bekendt med tidspunktet.
  • Er afgørelsen truffet uden forudgående underretning, løber fristen fra det tidspunkt, hvor afgørelsen blev forkyndt for kærende.

Regler om anke og kære findes i

  • konkurslovens § 248, stk. 2
  • konkurslovens § 249 om afgørelser, der ikke kan kæres
  • konkurslovens § 251 om kærefristen
  • konkurslovens § 252, stk. 1, anke og kære til Østre Landsret
  • konkurslovens § 255, der henviser til retsplejelovens kæreregler
Til top Sidst opdateret: 17-11-2015 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk