Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Retsmægling 

Sø- og Handelsretten tilbyder retsmægling i civile sager som alternativ til en løsning af tvisten ved en dom eller et traditionelt retsforlig.

Hvad er retsmægling?
Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler i fortrolighed hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres problem. Mægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen.

Det er mæglerens opgave at lede mæglingsprocessen. Mægleren hjælper parterne med at finde frem til de egentlige årsager til konflikten og hjælper parterne til at få en bedre forståelse for både deres egne og modpartens synspunkter.

Mægleren hjælper parterne til selv at finde frem til den løsning, som i størst muligt omfang tager hensyn til begge parters behov og interesser.

Hvem er retsmægler?

Retsmægleren er en dommer, en domstolsjurist eller en advokat, som har gennemgået en særlig ud­dannelse i retsmægling. Mægleren bliver udpeget af retten og skal være upartisk. Mægler kvalifikationer og evt. ønsker om forretningsforståelse/branchekenskab drøftes med parterne inden udmeldelse af mægler.

Sø- og Handelsretten har to uddannede retsmæglere

·      Retspræsident Lotte Wetterling

·      Sekretariatschef Mette Skov Larsen

Der er ligeledes udpeget en række advokater til jobbet som retsmægler.

Klik her for at finde listen over de udpegede advokater.

Hvorfor vælge retsmægling?
Når man finder ind til kernen, der ligger bag ved en konflikt, er det ikke altid, at en dom er den mest tilfredsstillende løsning for parterne.

Til forskel fra en retssag eller traditionel forligsmægling ved domstolene bliver der ved retsmægling sat fokus på, hvorfor parterne er uenige, og hvordan de bedst kommer videre. Det gør det lettere for parterne at fortsætte et eventuelt samarbejde efter mæglingen, og det giver bedre mulighed for at nå frem til en mere varig løsning.

Retsmægling er ofte en mindre tidskrævende måde at løse konflikter på. 

Hvordan foregår retsmægling?
R
etsmægleren holder møde med parterne. Hvis parterne har advokater, aftaler man, om advokaterne skal deltage. Gennem samtaler forsøger man i fællesskab at fastlægge omfanget af parternes konflikt og baggrunden herfor, og man taler om, hvordan parterne i fællesskab kan nå frem til en løsning.

Mæglingsmødet kan foregå i et af rettens lokaler eller et andet sted, som retsmægleren og parterne aftaler. Hvis retsmægleren er advokat, kan mødet foregå på advokatens kontor.

Retsmægleren planlægger i samråd med parterne retsmæglingens forløb. Normalt skal begge parter være personligt til stede. Hvis parten er et selskab o. lign., skal parten give møde ved en person, som kan disponere i sagen. Det kan eventuelt aftales, at mægleren skal afholde møde med parterne hver for sig.

Hvornår afsluttes retsmægling?
Retsmæglingen bliver afsluttet, når parterne når frem til en løsning på konflikten, eller hvis en af parterne ønsker det. Retsmægleren kan slutte retsmæglingen, uanset om parterne ønsker at fortsætte.

Hvis parterne bliver enige om en løsning på deres konflikt, indgår de en aftale. Parterne kan vælge at forelægge løsningsforslaget for deres advokater eller andre rådgivere, inden de beslutter sig for, om de vil indgå en aftale.

Hvis retsmæglingen ikke resulterer i en løsning, fortsætter sagen ved retten som en almindelig retssag.

En stor del af de sager, der udtages til retsmægling, ender med en forligsmæssig løsning.

Hvem kan bruge retsmægling?
En sag kan være velegnet til retsmægling, uanset om den drejer sig om private forhold eller erhvervsforhold.

Det er en betingelse, at sagen er anlagt ved retten, og at begge parter er enige om retsmægling. Det er også en betingelse, at retten vurderer, at sagen egner sig til retsmægling.

Hvad koster retsmægling?
Retsmæglerens bistand er gratis, men hver part skal betale salær til egen advokat. Allerede betalt retsafgift tilbagebetales ikke, men der skal ikke betales berammelsesafgift i forbindelse med retsmægling.

Retsmægling er ofte mindre tidskrævende og dermed også billigere for parterne end en retssag eller traditionel forligsmægling.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at henvende dig personligt eller telefonisk til retten, hvis du ønsker yderligere oplysninger om retsmægling. Du kan også skrive til post@shret.dk.

Til top Sidst opdateret: 28-01-2020 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk