Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Retsafgifter  

Retsafgift er en afgift, som domstolene opkræver for staten.
Som hovedregel skal der betales retsafgift i alle civile sager. Hvis du har fået fri proces til at føre sagen, skal du ikke betale retsafgift.
_________________________________________________________

Beregning af retsafgiften
Størrelsen af den retsafgift, som du skal betale, afhænger af, hvilken civil sag der er tale om. Når du har beregnet retsafgiften, skal beløbet afrundes op til nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 10.

For sager, der angår penge eller som kan opgøres i penge:

 • Du skal betale et grundbeløb på 500 kr.
 • Hvis sagens værdi overstiger 50.000 kr. skal du betale yderligere 150 kr. og 1,2 procent af den del af værdien, der overstiger 50.000 kr. Sagens værdi bestemmes efter påstanden i stævningen (renter og omkostninger indgår ikke i beregningen af sagens værdi). Du kan beregne retsafgiften således:

  500 kr. + 150 kr. + ((sagens værdi – 50.000) x 0,012) = retsafgiften

  Eksempel: Sagens værdi er 75.000 kr. Retsafgiften udgør 500 kr. + 150 kr. og 1,2 procent af 25.000 kr. i alt 1.050 kr.
 • Den samlede retsafgift (inklusiv grundbeløbet på 500 kr.) kan højst udgøre 75.000 kr.
 • I sager, der angår prøvelse af myndighedsud­øvelse, eller som er omfattet af retsplejelovens § 327, stk. 1, nr. 2 eller 3 (f.eks. ankenævnsafgørelser), kan den samlede retsafgift dog højst udgøre 2.000 kr. Almindelige erstatningssager mod forvaltningsmyndigheder, som ikke direkte relaterer sig til myndighedens virksomhed, er ikke myndighedsudøvelse.
 • Når retten har afsluttet forberedelsen af sagen og der skal berammes til domsforhandling (eller skriftlig behandling, der træder i stedet herfor) skal du betale yderligere retsafgift (berammelsesafgift), hvis sagens værdi overstiger 50.000 kr. Sagens værdi bestemmes efter påstanden på det tidspunkt, hvor afgiften skal betales. Berammelsesafgiften beregnes på samme måde som den retsafgift, du skal betale ved anlæggelse af sagen, jf. ovenfor. I det anførte eksempel bliver berammelsesafgiften således også 1.050 kr. Der gælder også de samme maksimumbeløb for berammelsesafgift, det vil sige henholdsvis 75.000 kr. og 2.000 kr.

For sager, der ikke kan opgøres i penge:

 • Du skal som minimum betale en retsafgift på 500 kr.
 • Kan sagens værdi ikke bestemmes på grundlag af påstanden i stævningen, skal sagsøgeren anslå værdien så nøjagtigt som muligt. Hvis nødvendigt fastsætter retten, værdien ved et skøn.
 • Er der i en stævning en påstand om forbud, ansætter Sø- og Handelsretten som udgangspunkt værdien af forbudspåstanden til det samme som erstatningskravet.

Andre sager

 • Bevisoptagelse (udenretligt syn og skøn),
 • Anmodninger efter voldgiftlovens § 5.
 • Fast afgift ved sagens anlæg på kr. 400.
 • Forbudssager

Fast afgift ved sagens anlæg på kr. 300.

Indbetaling af retsafgiften
Hvis du selv har beregnet retsafgiften, skal du indbetale denne samtidig med, at du indleverer stævningen i retten. Hvis du ikke betaler retsafgiften samtidig med indlevering af stævningen, vil retten beregne retsafgiften og give dig en frist til at indbetale afgiften. Hvis du ikke overholder denne frist for betaling af retsafgiften, vil retten kunne afvise sagen.

Berammelsesafgift skal først betales, når retten fastsætter tidspunkt for domsforhandlingen (eller skriftlig behandling, der træder i stedet herfor), dog tidligst 3 måneder før domsforhandlingen.

Betaling kan ske til Sø- og Handelsrettens bankkonto tryk her


Yderligere oplysninger
Retsafgiften er en del af sagsomkostningerne.

Reglerne om, hvordan retsafgiften bliver beregnet mv., er fastsat i retsafgiftsloven.

For yderligere information om beregning af retsafgifter se artiklen UfR1999B.101: Retsafgifter i Borgerlige Domssager, af Lone Kern-Jespersen og Finn Kittelmann.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte retten.

Til top Sidst opdateret: 01-08-2017 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk