Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Appel af civilretlige afgørelser 

Kære
 

Kendelser og beslutninger i civile sager

Kendelser og beslutninger i civile sager, der afsiges efter reglerne i retsplejelovens § 253, kan kæres til landsretten, hvis afgørelsen kan fuldbyrdes eller Procesbevillingsnævnet har tilladt, at afgørelsen indbringes særskilt, jf. retsplejelovens § 392 a, stk. 1.

Andre kendelser og beslutninger kan kun kæres til landsretten med Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 392 a, stk. 2.

Ansøgning om kæretilladelse skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden 2 uger efter, at afgørelsen er truffet.

Kære sker ved indlevering af kæreskrift til Sø- og Handelsretten.

Kan afgørelsen kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, er kærefristen 2 uger fra den dag, afgørelsen blev truffet.

Er der meddelt tilladelse til kære, er kærefristen 2 uger fra den dag, hvor tilladelsen til kære blev givet.

Kære sker til den landsret, som sagen ville høre under, hvis sagen var anlagt ved byret som 1. instans.

Kendelser i sager om forbud og påbud
Sø- og Handelsrettens kendelser i sager om forbud og påbud kan kæres til den landsret, som sagen ville høre under, hvis sagen var anlagt ved byret som 1. instans.

Kære sker ved oprettelse af en appelsag på www.minretssag.dk.

Kærefristen i disse sager er 4 uger regnet fra den dato, hvor kendelsen blev afsagt.

Kæreafgift

Kæreafgiften er i alle tilfælde 400 kr., som skal betales ved indlevering af kæreskrift

 

Til top Sidst opdateret: 02-10-2019 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk