Hop til indhold
Sø- og Handelsretten

Anke af civilretlige domme 

Sø- og Handelsrettens civilretlige domme kan af parterne ankes til Højesteret eller landsret, jf. retsplejelovens § 368, stk. 4.
Ankefristen er 4 uger fra dommens afsigelse.

Anke sker ved indlevering af ankestævning til Sø- og Handelsretten inden ankefristens udløb med angivelse af, til hvilken ret (Højesteret, Vestre Landsret eller Østre Landsret) der ankes.

Anke til Højesteret

Anke til Højesteret kan ske i alle sager.

Hvis Højesteret ikke er enig i, at sagen er principiel og har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt, eller andre særlige grunde i øvrigt taler for, at sagen behandles af Højesteret som 2. instans, afviser Højesteret anken ved kendelse. Appellanten har herefter 14 dage til at anke sagen til landsret, jf. retsplejelovens § 368, stk. 6. Sker dette ikke, står Sø- og Handelsrettens dom ved magt.

Retsafgift

For ankesager, der ikke har økonomisk værdi eller en økonomisk værdi på op til 50.000 kr., skal der betales en retsafgift på 1.500 kr., der er minimumsafgiften for Højesteret.

For ankesager, der har en økonomisk værdi på over 50.000 kr., beregnes en retsafgift på 750 kr. af de første 50.000 kr. med tillæg af 375 kr. og 1,8% af det beløb, der overstiger 50.000 kr. - dog altid minimum 1.500 kr.

Retsafgiften kan højest udgøre 112.500 kr.

Retsafgiften i sager, der angår prøvelse af myndighedsudøvelse, kan maksimalt udgøre 3.000 kr. i Højesteret.

Anke til landsret

Anke kan også ske direkte til landsret.

Kravene til ankestævningens indhold fremgår af retsplejelovens § 373.

Sager, hvor der efter retsplejelovens kapitel 22 ville være værneting ved en byret i Jylland, skal således ankes til Vestre Landsret, mens sager med værneting efter kapitel 22 i resten af landet skal ankes til Østre Landsret.

Ønsker modparten, at Højesteret skal behandle ankesagen, afgiver denne part svarskrift direkte til Højesteret, jf. retsplejelovens § 368, stk. 5, og landsrettens videre behandling af sagen afventer herefter, at Højesteret har taget stilling til, om sagen skal behandles af Højesteret.

Retsafgift

For ankesager, der ikke har økonomisk værdi eller en økonomisk værdi på op til 50.000 kr., skal der betales en retsafgift på 750 kr.

For ankesager, der har en økonomisk værdi på over 50.000 kr., beregnes en retsafgift på 750 kr. af de første 50.000 kr. med tillæg af 250 kr. og 1,2% af det beløb, der overstiger 50.000 kr.

Retsafgiften kan højest udgøre 75.000 kr.

Retsafgiften i sager, der angår prøvelse af myndighedsudøvelse, kan maksimalt udgøre 2.000 kr.

Bestemmelser om sagsomkostninger i domme afsagt af Sø- og Handelsretten

Bestemmelser om sagsomkostninger i domme afsagt af Sø- og Handelsretten, kan kun ankes særskilt til Højesteret eller landsret med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 368, stk. 8.

Ansøgning om tilladelse skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden 4 uger fra dommens afsigelse, jf. retsplejelovens § 371, stk. 2.

Til top Sidst opdateret: 17-04-2018 
Sø- og HandelsrettenseperatorAmaliegade 35, 2. seperator1256 København K. seperatorTelefon: 99684600 seperatorEmail: post@shret.dk